Školská rada

Seznam členů Školské rady pro volební období 2021 – 2024

Za zřizovatele
Jolana Děcká, Ing. Lukáš Karafiát

Za vyučující
Mgr. Hana Obšivačová – předseda rady, Mgr. Jarmila Kovářová

Za rodiče
Vítězslav Žamboch, Martina Maleňáková

K činnosti školské rady – výtah ze zákona 561/2004 Sb.

 1. Rada
  1. dbá na zachovávání účelu, pro který byla školská právnická osoba zřízena, a na řádné hospodaření s jejím majetkem včetně finančních prostředků,
  2. schvaluje jednání učiněné jménem školské právnické osoby před jejím vznikem,
  3. schvaluje rozpočet školské právnické osoby a jeho změny, střednědobý výhled jejího financování a roční účetní závěrku,
  4. schvaluje jednací řád rady, vnitřní mzdový předpis a organizační řád školské právnické osoby,
  5. projednává návrhy změn zřizovací listiny,
  6. navrhuje zřizovateli sloučení, splynutí nebo rozdělení školské právnické osoby a vyjadřuje se k záměru zřizovatele na sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení školské právnické osoby,
  7. rozhoduje o předmětu, podmínkách a rozsahu doplňkoné činnosti školské právnické osoby,
  8. schvaluje vytvoření dalších peněžních fondů školské právnické osoby neuvedených v 137 odst. 2 a způsob hospodaření s nimi,
  9. schvaluje zlepšený výsledek hospodaření školské právnické osoby.
 2. Rada dále vydává předchozí souhlas k právním úkonům, kterými školská právnická osoba hodlá:
  1. nabýt nebo převést vlastnické právo k nemovitostem,
  2. nabýt nebo převést vlastnické právo k movitým věcem, jejichž cena je vyšší než dvacetipětinásobek částky, od níž jsou věci považovány podle zvláštního právního předpisu 29) za hmotný majetek,
  3. zatěžovat majetek, zejména zřídit věcné břemeno nebo předkupní právo,
  4. založit jinou právnickou osobu nebo nabýt účast v již existující právnické osobě, pokud to není tímto zákonem vyloučeno,
  5. provést peněžitý nebo nepeněžitý vklad do právnické osoby založené touto školskou právnickou osobou nebo do jiné právnické osoby, pokud to není tímto zákonem vyloučeno.
 3. Rada právní úkon uvedený v odstavci 2 neschválí, jestliže je v rozporu s požadavkem řádného využívání majetku školské právnické osoby nebo jestliže by jím byl ohrožen řádný výkon hlavní činnosti školské právnické osoby. Právní úkon uvedený v odstavci 2 je bez předchozího souhlasu rady neplatný.
 4. Rada má nejméně 3 a nejvýše 15 členů. Počet členů rady stanoví zřizovatel ve zřizovací listině školské právnické osoby.
 5. Členy rady jmenuje a odvolává zřizovatel, pokud ve zřizovací listině nestanovil jinak. V případě zániku či úmrtí zřizovatele bez právního nástupce jmenuje a odvolává členy rady ministerstvo, pokud zřizovatel nestanovil ve zřizovací listině jinak.
 6. Členem rady může být jen fyzická osoba, která je plně způsobilá k právním úkonům, nebyla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin a není v pracovněprávním ani jiném obdobném vztahu ke školské právnické osobě.
 7. Funkční období člena rady jsou 3 roky..
 8. Členství v radě zaniká
  1. uplynutím funkčního období
  2. odstoupením
  3. pozbytím předpokladů pro členství v radě podle odstavce 6
  4. odvoláním
  5. úmrtím
 9. Člen rady může být z funkce odvolán v případě, že po dobu delší než 6 měsíců nemůže vykonávat funkci člena rady nebo se opakovaně nedostavil na jednání rady.
 10. Členové rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání rady.
 11. Členové rady mohou ze svého středu zvolit místopředsedu, který zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti.
 12. Při rozhodování je hlasovací právo členů rady rovné. Nestanoví-li zřizovací listina jinak, je rada usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů, a k rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných členů.
 13. Rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Pokud předseda rady nesvolá zasedání rady po dobu 1 roku, může zasedání svolat i jiný člen rady. Na žádost ředitele je předseda rady povinen svolat mimořádné zasedání rady. Pokud předseda rady nesvolá mimořádné zasedání rady do 30 dnů od žádosti ředitele, může je svolat ředitel.
 14. Ostatní náležitosti činnosti rady stanoví jednací řád rady.
 15. Členům rady může být za výkon funkce poskytnuta odměna ze zlepšeného výsledku hospodaření školské právnické osoby, výši odměny stanoví zřizovatel.

 

Jednací řád školské rady

Čl. 1
Jednání školské rady svolává a řídí předseda školské rady (dále jen „předseda“). Školská rada zasedá dle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Termíny zasedání se volí s ohledem na působnost školské rady stanovenou § 168 školského zákona. Pozvánku na zasedání obdrží členové školské rady a pozvané osoby nejméně 14 dní před termínem zasedání.

Čl. 2
Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen účastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Předseda může pozvat na zasedání i jiné osoby dle uvážení členů školské rady.

Čl. 3
Program jednání školské rady navrhuje předseda. Vychází při tom zejména z povinností uložených školské radě školským zákonem , z podnětů a návrhů ostatních členů školské rady, ředitele školy a zřizovatele školy. Podklady pro jednání školské rady zajišťuje předseda. Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy v rozsahu, který vymezuje školský zákon.

Čl. 4
Zasedání školské rady jsou neveřejná. Školská rada je schopná se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Členové školské rady a další účastníci zasedání podepisují prezenční listinu, předseda určí zapisovatele a ověřovatele zápisu. Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou přítomným členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Pouze k přijetí jednacího řádu nebo jeho změn je potřeba schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.

Čl. 5
Při schvalování výroční zprávy o činnosti školy, školního řádu a pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků rozhodne školská rada do jednoho měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do jednoho měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel (zástupce rady obce). Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání nebo pokud školská rada neprojedná některý dokument v tomto článku do jednoho měsíce od jeho předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.

Čl. 6
Z jednání školské rady se vždy pořizuje zápis, ve kterém se uvede: počet přítomných členů, schválený program jednání, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení. Zápis dále obsahuje: datum a místo jednání, zásadní obsah diskuse, podané návrhy, kdo jednání řídil, jméno a podpis zapisovatele a ověřovatele zápisu. Po ověření zápisu ověřovatelem podepíše zápis i předseda.

Čl. 7
Nejméně jednou ročně školská rada informuje zákonné zástupce nezletilých žáků školy, pedagogické pracovníky školy a zřizovatele školy o výsledcích své činnosti za uplynulé období.

Čl. 8
Tento jednací řád nabývá platnosti dnem jeho podpisu předsedou. Veškeré změny a doplňky tohoto jednacího řádu budou upraveny formou písemného dodatku, podléhajícího předchozímu schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.