Školní klub a knihovna

Vnitřní řád ŠK najdete ZDE

Školní klub je otevřen denně v době od 9:10 hod (knihovna + výuka) do 15:10 hod.

 1. Zaměstnanci, kontakt
  Vedoucí školního klubu: Martina Machýčková
  Email: martina.machyckova@zsvb.cz
  Tel.: 571 751 885
 2. Zřizování a organizace
  1. Školní klub (dále jen ŠK) je součástí základní školy.
  2. Počet vychovatelů se stanoví podle počtu oddělení s přihlédnutím k délce provozu a k organizaci práce. Úvazek 1,0 předpokládá 28-30 hodin přímé práce se žáky.
 3. Přijímání a docházka žáků
  1. na základě přihlášky, při překročení kapacity 56 žáků mají přednost žáci 3. – 4. třídy.
 4. Výchovně vzdělávací práce ŠK
  1. Školní klub poskytuje dětem dostatek volného času, kterého využívají ke spontánní činnosti podle vlastního rozhodnutí a práce ve skupinách. ŠK disponuje společenskými hrami, žáci zde mají výběr časopisů a knih. ŠK dle možností využívá tělocvičnu, školní hřiště. Společenské a vědomostní hry, četbu knih a časopisů, skládání puzzlí, poslech hudby, relaxace, luštění křížovek, promítání na plátno.
  2. Vychovatelka věnuje pozornost utváření pozornosti, utváření pracovních návyků, návyků společenského chování a udržování čistoty, hygieny a udržování pořádku v místnosti a jejím okolí.
 5. Druhy a charakteristika činnosti v ŠK
  1. Činnosti odpočinkové a relaxační slouží k zabezpečování potřebného klidu žáků mezi vyučovacími hodinami a jejich odreagování.
  2. Činnosti zájmové tvoří hlavní náplň volného času dětí. V této činnosti přispíváme k Odhalení skrytých dispozic, rozvíjíme talent a schopnosti, ale i negativních jevů mezi žáky.
 6. Činnosti vychovatele
  1. Vychovatelka ŠK je v úzkém kontaktu s rodiči a ředitelem školy, třídními učiteli.
  2. Vychovatelka odpovídá za bezpečnost dětí pobývajících v ŠK.
  3. Vychovatelka odpovídá řediteli školy za úroveň výchovně vzdělávací práce.
  4. Vychovatelka vede přehled výchovně vzdělávací práce. Eviduje docházku.
  5. Pomáhá s reedukační péčí u integrovaných žáků.
  6. Úzce spolupracuje s externími vedoucími zájmové činnosti.
 7. Povinná dokumentace
  1. Zápisní lístky, podepsané rodičem
  2. Přehled výchovně vzdělávací práce včetně docházky
 8. Činnosti školního klubu
  1. Pravidelné – pobyty venku (v tělocvičně, odpočinkové činnosti, relaxační činnost, skupinové práce, zájmové útvary, výukové programy na PC.
  2. Příležitostné akce – besedy, rozhovory o chování, sportovní soutěže, akce spojené s ročním obdobím.
  3. Spontánní aktivity – po organizovaných činnostech při pobytu venku (tělocvičně) následuje možnost spontánních her a činností, didaktické a smyslové hry, hádanky, křížovky.
  4. Odpočinkové – klidové činnosti, promítání filmů, společenské hry, aktivní odpočinek, kresba, omalovánky, konstruktivní hry.
  5. Příprava na vyučování- vypracování domácích úkolů.
 9. Náplň práce školního klubu
  1. Hlavní náplní je vést děti k poznávání sama sebe, naučit se umění komunikace s druhými, vést děti ke správným mezilidským vztahům, ke zdravému životnímu stylu, navázat spolupráci s rodiči.
 10. Týdenní plán ŠK
  1. se mění podle možností a organizace školního roku – pohybové hry (tělocvična, školní hřiště), výtvarné činnosti, skládání z papíru aj., sledování pohádek, filmů, poslech hudby, tajemství deskových her, soutěže, hry, výukové programy na PC…