Charakteristika školy

Úplnost a velikost školy

Jsme úplnou školou s 1. – 9. postupným ročníkem, jedinou v obci Valašská Bystřice. Část žáků zde dojíždí ze spádových obcí Malá Bystřice, Velká Lhota a Vidče. Škola v roce 2012/2013 vzdělávala 198 žáků, průměrná naplněnost tříd byla na 1. stupni – 24 a na 2. stupni – 19 žáků na třídu. Ve školním roce 2021/2022 jsme vzdělávali 205 žáků a po příchodu ukrajinských dětí 215 žáků. Kapacita školy je 350 žáků, školní družiny 60, školního klubu 58 a školní jídelny 400 žáků.

Vybavení školy

Školní budova je 88 let stará, postupnou dostavbou a opravami se dostala do velmi dobrého stavu.

Školu tvoří jediná budova, která je členěna na hlavní objekt (1934), mimoškolní pavilon (1986) a tělocvičnu (1992). Škola disponuje třinácti plnohodnotnými učebnami. Řada z nich je odborně zaměřená, např. učebny pro výuku fyziky a chemie, cizích jazyků, přírodopisu, zeměpisu, hudební a literární výchovy, počítačová učebna, školní dílna, cvičná kuchyně, výtvarný ateliér s keramickou dílnou, tělocvična s posilovnou, venkovní tartanové hřiště s běžeckou dráhou a doskočištěm, školní družina, školní klub, školní zahrada o rozloze 0,4 ha.

Pro zájmovou činnost slouží i včelín s klubovnou.

Celá škola je zasíťována a vybavena asi sedmdesáti počítači a notebooky, dataprojektory, pěti interaktivními tabulemi, k výuce slouží i digitální fotoaparáty a videokamery.

Charakteristika žáků

Převážná část žáků jsou děti z Valašské Bystřice. Zhruba jednu šestinu tvoří žáci dojíždějící z okolních obcí, kde původně byly malotřídky. V minulých letech jsme vzdělávali i děti cizích státních příslušníků (Německo, Belgie), v současné době žáky z Ukrajiny. Rovněž žáci etnických menšin k nám nedocházejí. Máme dobré zkušenosti s integrací žáků se SPUCH, ale i dětí se zdravotním postižením. Dlouhá léta totiž byly součástí školy i zvláštní třídy, následně byla v obci zřízena i samostatná ZvŠ. Po jejím zrušení byla snaha integrovat tyto žáky mezi běžnou populaci a tento trend přetrvává dosud. Několik let byli dokonce tito žáci vzděláváni v rámci projektu „Oddělená výuka Jč“. Tento přínosný projekt však ČŠI zrušila jako neekonomický. V současné době máme integrovány 4 žáky s LMP, kterým se věnuje speciální pedagog a asistent pedagoga.

Velkou devizou jsou poměrně velké aktivity žáků v kultuře (hra na hudební nástroj, dětské divadlo, hudební soubory Trojáček a jiné) i jejich zaměření na sport (kroužky pod TJ Sokol Valašská Bystřice a ZŚ).

Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce

V minulých letech realizovala naše škola tříletý projekt Sokrates (spolupráce se školami v Belgii, Norsku, Finsku, Welsu a Skotsku), dlouholetou tradiční spolupráci jsme měli navázanou se slovenskými družebními školami v Pruském a Červeném Kameni. V současnosti jsme navázali spolupráci se Základní školou Těškovice.

V letech 2009 – 2013 jsme získali granty EU a realizovali dva projekty v celkové výši 4 600 000 Kč. Několik dalších drobnějších grantů na projekty podporujících výuku jsme získali od Nadace DKS.

V pravidelných intervalech pořádáme jazykově – vzdělávací pobyty v Anglii.

Při škole pracuje rovněž AŠSK (Asociace školních sportovních klubů), jejíž členy je asi 70 žáků a tři učitelé.

Významnou podporou výchovně vzdělávací práce školy je spolupráce s místní pobočkou ZUŠ, kterou navštěvuje v průměru 80 žáků ročně.

ŠVP

Celý dokument ŠVP je k dispozici v ředitelně školy.

Výtažek z našeho ŠVP

Chceme:

  • Umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je k celoživotnímu vzdělávání
  • Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů
  • Vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci
  • Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěch vlastní i druhých
  • Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti
  • Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací
  • Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám
  • Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci