2. stupeň Matematika

6 – 9. ročník

Matematické tabulky online
Přehled vzorců pro obsahy, obvody, objemy a povrchy
Zajímavé úlohy
Matematické hlavolamy
Zadání minulých ročníků matematických olympiád s řešením
Pikomat (matematická korespondenční soutěž) – archív příkladů a řešení
Logická olympiáda – registrace soutěžících do 30.9.2011
Mensa ČR (pro volný čas – Hrátky s logikou, Sudoku, Dětská šifrovací liga…)
Významní matematici v českých zemích
Převod římských a arabských čísel

Logické hry

Matematické hry
Matematické hry – ZŠ Na Beránku
Závitníček – hádanky, rébusy, zajímavé úlohy
Bystrá hlava – hlavolamy, hádanky
Tangramy on-line
Kakuro
Spojnice – přesuň uzly tak, aby se žádné úsečky nekřížily
Vyčisti pole
Sirkové hlavolamy
Rozděl obrazce na stejné části
Vyčisti pole
Optické iluze
Rozlévání mléka

6. Ročník

Souhrnně učivo 6.ročníku
Souhrnné opakování učiva 6. ročníku

Opakování učiva 1. stupně

Souhrnné opakování učiva 5.ročníku – čísla přirozená, desetinná, zlomky, převody jednotek, římské číslice
Souřadnice bodů
Geometrie – pexeso (jednodušší) na vzorce a vzájemnou polohu přímek
Geometrie – pexeso (složitější) na vzorce a vzájemnou polohu přímek
Aritmetický průměr
Jednoduché slovní úlohy o zvířatech
Zápis čísel do milionu
Násobení a dělení zpaměti do milionu
Dělení se zbytkem – opakování
Jednoduché číselné výrazy se zaokrouhlením výsledku (hra)
Pojmy v početních úkonech
Souhrnný test (4.- 5. ročník)
Test z geometrie (4.- 5. ročník)
Římské číslice – test 1
Římské číslice – test 2
Velká násobilka
Malá násobilka
Dělení přirozených čísel
Zápis souřadnic bodů (cvičení 1 – 5)

Desetinná čísla

Číselná osa
Zaokrouhlování
Test na sčítání a odčítání desetinných čísel
Násobení desetinných čísel (test)
Dělení desetinným číslem (testy)
Zápis desetinných zlomků desetinným číslem
Zaokrouhlování
Dělení desetinných čísel 10,100
Dělení desetinných čísel 10,100 – další příklady
Násobení desetinných čísel 10,100
Sčítání desetinných čísel

Čtverec, obdelník

Test na obsah čtverce
Vzorce pro obvody a obsahy (spojovačka)
Vzorce pro obvody a obsahy – procvičování
Obvody obrazců
Konstrukce čtverce a obdélníku
Slovní úlohy na obvod čtverce a obdélníku (přirozená čísla)
Vše o čtverci
Vše o obdélníku
Obvod a obsah čtverce a obdélníku – procvičování
Obsah pomocí čtvercové sítě – plánek a plochy v bytě
Obsah pomocí čtvercové sítě – obnova podlah

Dělitelnost

Tabulka prvočísel
Znaky dělitelnosti – test hrou

Převody Jednotek

Převody jednotek délky (přirozená čísla)
Převody jednotek hmotnosti (přirozená čísla)
Převody jednotek objemu (přirozená čísla, hl a l)
Převody jednotek času

Úhly

Určování druhů úhlů
Vše o úhlech

Trojúhelník

Vše o trojúhelníku
Konstrukce trojúhelníků (videa)
Kružnice opsaná a vepsaná trojúhelníku

7. Ročník

Souhrnně učivo 7. ročníku – 1

Celá čísla

Přednosti početních operací (test)
Celá čísla – test

Zlomky

Zápis zlomků podle obrázků
Zlomkové domino 1
Zlomkové domino 2
Zapiš zlomkem barevnou část obrazce
Výpočet části z celku
Uprav zlomky do základního tvaru, sčítání a násobení zlomků (testy)

Poměr, trojčlenka

Rozdělení čísla v daném poměru

Procenta

Slovní úlohy zadání 1
Slovní úlohy zadání 2
Slovní úlohy zadání 3
Slovní úlohy zadání 4
Slovní úlohy zadání 5
Slovní úlohy zadání 6
Slovní úlohy zadání 7
Slovní úlohy zadání 8
Slovní úlohy zadání 9
Slovní úlohy zadání 10
Slovní úlohy zadání 11
Řešení některých příkladů ze zadání 1 – 11

Čtyřúhleníky

Konstrukce čtyřúhelníku
Vše o čtverci
Vše o obdélníku

Středová souměrnost

středově souměrné obrazce

8. Ročník

Souhrnně učivo 8.ročníku -1

Lineární rovnice

Rovnice základní (1.stupeň) – 1
Rovnice základní (1.stupeň) – 2
Slovní úlohy řešené rovnicí
Rovnice
Velmi jednoduché rovnice
Snadné rovnice
Rovnice se zlomky – lehčí
Rovnice s násobením závorek – lehčí typy
Rovnice s násobením závorek – těžší typy
Rovnice se složenými závorkami
Řešení některých rovnic z výše uvedených zadání

Konstrukční úlohy

Konstrukce lichoběžníku
Konstrukce rovnoběžníku
Konstrukce trojúhelníku (strana, výška, těžiště)
Konstrukce trojúhelníku (výška, dva úhly)
Konstrukce trojúhelníku (strana a dvě těžnice)
Konstrukce trojúhelníku (dvě strany a výška)

Pythagorova věta

Výklad učiva

Kruh, kružnice

Vše o kružnici (vzájemná poloha dvou kružnic, středový úhel, obvodový úhel…)

9. Ročník

Algebraické výrazy, lomené výrazy

Úpravy algebraických výrazů s řešením

Rovnice s neznámou ve jmenovateli

Rovnice se zlomkem s neznámou v čitateli i jmenovateli
Rovnice s rovností zlomků a neznámou v čitateli i jmenovateli
Souhrnné testy na rovnice 1
Souhrnné testy na rovnice 2
Souhrnné testy na rovnice 3
Souhrnné testy na rovnice 4
Souhrnné testy na rovnice 5
Souhrnné testy na rovnice 6
Ukázky řešení některých rovnic z testů 1 – 6

Soustavy dvou rovnic se dvěma neznámými

Soustavy rovnic (dosazovací metoda) – snadné úlohy
Soustavy rovnic (sčítací metoda) – snadné úlohy
Základní typy slovních úloh

Příprava k příjmacím zkouškám

SCIO – informace
ZKOUŠKY NANEČISTO – informace
Test – obecné studijní předpoklady – zadání
Test – obecné studijní předpoklady – řešení