2. stupeň Český jazyk

6. Ročník

Stavba slova a pravopis

I/y po obojetných souhláskách, také Procvičování a upevňování učiva (vyjmenovaná slova)
Stavba slova a jeho části, také Procvičování a upevňování učiva
Stavba slova a jeho části, Stavba slova a jeho části
Stavba slova a jeho části, také Procvičování a upevňování učiva
Předpony s- se- , z- ze- , vz- vze-, také Procvičování a upevňování učiva
Stavba slova a jeho části, také Procvičování a upevňování učiva (i,í/y,ý)
Stavba slova a jeho části, také Procvičování a upevňování učiva (-n-/-nn-)
Předpony s- se- , z- ze- , vz- vze-, také Procvičování a upevňování učiva

Seznámení s příručkami pro čj

Práce s pravidly českého pravopisu
Seznámení s dalšími jazykovými příručkami

Podstatná jména

Procvičování a upevňování znalostí mluvnických kategorií (podstat.jména, pravopis)

7. Ročník

Pravopis

Procvičování a upevňování pravopisných znalostí a dovedností

Ohebné slovní druhy, tvarosloví

Určování mluvnických významů u ohebných slovních druhů (podstatná jména), Vlastní názvy
Určování mluvnických významů u ohebných slovních druhů (přídavná jména)
Procvičování pravopisu i/í, y/ý v koncovkách i v kořenu
Procvičování pravopisu i/í, y/ý v koncovkách i v kořenu
Procvičování pravopisu i/í, y/ý v koncovkách i v kořenu
Procvičování a upevňování pravopisných znalostí a dovedností (-n-/-nn-)
Procvičování a upevňování pravopisných znalostí a dovedností (ú/ů)

8. Ročník

Nejstarší písemné památky

Literatura ve starověku
Citáty, výroky, myšlenky

Česká literatura od středověku po současnost

Významní představitelé a jejich díla (barokní literatura, doba pobělohorská)

Národní obrození

Významní jazykovědci (J. Jungmann)
Romantismus (K. H. Mácha)
Povídka (B. Němcová)
Povídka (B. Němcová, Babička)

Tvarosloví

Nepravidelnosti ve skloňování podstat.jmen
Nepravidelnosti ve skloňování podstat.jmen ( skloň. podstatných jmen obecných )
Nepravidelnosti ve skloňování podstat.jmen, Skloňování vlastních jmen přejatých (zeměpisná, instituce )

Výklad

Výklad a jeho znaky, také Práce s odborným textem
Výklad a jeho znaky, také Práce s odborným textem
Výklad a jeho znaky, také Práce s odborným textem

Náuka o slovní zásobě

Slovní zásoba, tvoření slov (i, í/y, ý – vyjmenovaná slova)
Slovní zásoba, tvoření slov (předpony s/z, předložky s/z)
Slovní zásoba, tvoření slov (ú/ů)
Slovní zásoba, tvoření slov (ú/ů)
Slovní zásoba, tvoření slov (přídavná jména -ský, -ští, -čcí)
Slovní zásoba, tvoření slov (shoda přísudku s podmětem)
Skladba, také Tvarosloví Pravopis koncovek jmen a sloves ( shoda)
Skladba ( interpunkce ve větě jednoduché, souvětí, větě vložené)
Interpunkce v souvětí, také Interpunkce věty vložené

9. Ročník

Tvoření slov

Tvarosloví ( slovesa a jejich tvary, vzory)
Pravopis koncovek jmen , také Aplikace znalostí, upevnění znalostí a dovedností ( shoda PO a PS)
Pravopis koncovek jmen a sloves, také Aplikace znalostí, upevnění znalostí a dovedností ( shoda s několikanásobným podmětem)
Stavba slova, také Souhrnné procvičování pravopisných pravidel
Stavba slova, také Souhrnné procvičování pravopisných pravidel

Česká literatura 19 – 20. století

Představitelé, charakteristika literárního díla v souvětí , vlastní interpretace K. Čapek
Představitelé, charakteristika literárního díla, vlastní interpretace (samizdatová a exilová lit.)

Obecné výklady o jazyce

Jazyková kultura, také Vývoj českého jazyka, také Útvary českého jazyka (nespisovná čeština)
Jazyková kultura, také Vývoj českého jazyka, také Útvary českého jazyka (brněnský hantec)

Tvarosloví

Psaní velkých písmen ve vlastních jménech a názvech
Psaní velkých písmen ve vlastních jménech a názvech
Psaní velkých písmen ve vlastních jménech a názvech

Skladba

Interpunkce v souvětí , také Stavba větná, také Hlavní zásady českého slovosledu